หน้าแรก

ข่าวสารจาก กลุ่มงานควบคุมโรค (รายละเอียดข่าวการควบคุมโรคติดต่อ)

 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล( SRRT ตำบล )

ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
Posted in อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง | Tagged , , | Leave a comment

หน้าหลัก

Posted in อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง | Leave a comment

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

► รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เดือนกุมภาพันธ์ 2560
► รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เดือนมกราคม 2560

Posted in งานระบาดวิทยา | Leave a comment

หน้าหลัก

รับสมัครโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม

    (หลักสูตร 13 เดือน)

► ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบาดวิทยาและ SRRT ระดับเขต
และระดับประเทศ

► แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖
จังหวัดชลบุรี

► สรุปรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำปี 2558 

► การปรับรหัส ICD-10 กับรหัสรายงาน 506

► แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 506 

► คู่มือแนวทางการรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง (2555)

► National Disease Surveillance (Report 506)
: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

► การวิเคราะห์ทางสถืติด้วย Microsoft Excel

Posted in งานระบาดวิทยา | Leave a comment